Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Interreg PL - SK

Interreg PL - SK

Názov mikroprojektu: Zabudnutý kút prírody a histórie
Nazwa mikroprojektu: Zapomniany zakatek przyrody i historii

baner

 • Číslo mikroprojektu: / Nr mikroprojektu : INT/ET/TAT/1/III/B/0215
 • Program / Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020
 • Zdroj spolufinancovania / Źródło współfinansowania: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Dátum dohody o financovaní mikroprojektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu: 10.01.2020
 • Vedúci partner / Partner wiodący:
 • Partner / Parnter:

Popis projektu (SK)

Projekt reaguje na identifikované potreby partnerských samospráv na obidvoch stranách a je reakciou na očakávania obyvateľov a turistov vo vzťahu k verejným turistickým službám a miestam trávenia voľného času. NS rovnako aj VR sú oblasti s vysokým turistickým potenciálom, ktorý nie je plne využitý v dôsledku nedostatočnej podpory. Partneri uskutočnili SWOT analýzu, z ktorej vyplynulo, že partneri majú nevyužitý kapitál –prírodné oblasti, ktoré sú cenné pre CR, nachádzajú sa v blízkosti známych turist. atrakcií a v blízkosti trasy AQUAVELO, ktorá nadväzuje na cyklotrasu EUROVELO. Oživenie týchto miest obyvateľmi a turistami je vysoko očakávané miestnymi komunitami, potvrdzujú to aj výsledky workshopov o koncepcii priestorových a krajinných riešení pre Lask Falkowskiego (NS),uskutočnené v roku 2018 Ústredným banským ústavom ako súčasť projektu POIiŚ.

Analýza vykonaná vo VR v rámci projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Európske susedstvo v roku 2012 potvrdila nutnosť úprav prírodného sochárskeho sympózia. Zvýši sa tým atraktivita prostredia. Okrem toho, výsledky analýzy turistickej dopravy v NS v roku 2019 ukázali, že najuznávanejším turistickým lákadlom mesta je skanzen a Miasteczko Galicyjskie. Plánovaná investícia susedí so skanzenom a Miasteczkom Galicyjskie, a plánuje sa priamy prechod z areálu skanzenu na prírodný chodník (plánovaná investičná oblasť). Žiadateľ (NS) chce využiť toto okolie a zabezpečiť spoločnú propagáciu oboch atrakcií.

Vzhľadom na to, že NS je jedným z najviac znečistených miest (EAŚ zaradila NS na 6 miesto z 386 skúmaných miest v Európe, čo sa týka najväčšieho znečistenia ovzdušia) cieľom projektu je povzbudiť obyvateľov, vrátane detí a seniorov, aby aktívne odpočívali v priestore zelene a čistého ovzdušia, ktoré sa nachádza na kopcoch v blízkosti mesta -na rozdiel od väčšiny mestských oblastí, ktoré sa nachádzajú v dolinách, kde sa sadá smog.

V NS neexistujú žiadne prírodné cesty a existujúce športoviska sú umiestnené v kontaminovanej doline. Spoločné aktivity v NS a VR ukážu, ako využívať obnovené oblasti. Vďaka dvojjazyčnej webovej stránke budeme môcť s ponukou osloviť väčší okruh prijímateľov. Propagačné aktivity budú zamerané na upevnenie informovanosti potenciálnych príjemcov o možnostiach využitia širokej škály atrakcií na pohraničí, vrátane oblasti očarujúcich, zabudnutých alebo neobjavených.

Cieľom projektu je tiež poskytnúť nápady na trávenie voľného času v prirodzených podmienkach a objavovanie pohraničných oblasti, ktoré sú menej známe ale vzácne. Spolupráca má vyvolať zmenu povedomia o prístupe k forme trávenia voľného času. Uvedomiť si, že v lese a parku sa nemôžeme nudiť, že si tam môžeme oddýchnuť. Cieľom je povzbudiť obyvateľov SK počas obvyklých nákupných návštev v PL k návšteve miestnych atrakcií, a opačne obyvateľov PL, ktorí prídu na návštevu na SK, aby nezameriavali iba na návštevu termálnych bazénov a výletov do Tatier.

Popis projektu (PL)

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców i turystów względem usług turystycznych i miejsc spędzania wolnego czasu. Zarówno NS jak i VR są miejscowościami o dużym potencjale turystycznym, który nie jest w pełni wykorzystany ze względu na wieloletnie niedoinwestowanie. Partnerzy dokonali analizy SWOT. Analiza wykazała, że posiadają niewykorzystany kapitał w postaci miejsc, cennych przyrodniczo i turystycznie, znajdujących się w pobliżu znanych atrakcji turystycznych i w pobliżu szlaków, w tym trasy AquaVelo łączącej się Interreg

Verzia zo dňa 25-10-2019 - kontrolné číslo 0330909461 9 / 63 z EuroVelo. Są to: ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim (NS) i Rzeźbiarskie Sympozjum - MSS (VR). Przywrócenie tych miejsc mieszkańcom i turystom jest wysoko oczekiwane przez społeczności lokalne, czego wyrazem są wyniki warsztatów dotyczących koncepcji docelowych rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych dla Lasku, prowadzonych w 2018r. przez Główny

Instytut Górnictwa w ramach projektu POIiŚ. Analiza VR w ramach projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Europske susedstvo 2012 również potwierdziła konieczność rewitalizacji MSS co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności środowiska. Dodatkowo, wyniki przeprowadzonej przez NS w 2019r. analizy ruchu turystycznego w mieście wykazały, że najbardziej rozpoznawalną atrakcją turystyczną miasta jest skansen i Miasteczko Galicyjskie. Planowana inwestycja graniczy ze skansenem i zaplanowano bezpośrednie przejście na teren ścieżki przyrodniczej. Wnioskodawca pragnie więc wykorzystać to sąsiedztwo i wprowadzić wspólną promocję obu atrakcji. Ponadto, z uwagi na fakt, że NS jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast (EAŚ uplasowała miasto na 6 miejscu, na 386 badanych w Europie, pod względem największego zanieczyszczenia) Projekt ma zachęcić mieszkańców, w tym dzieci i seniorów, do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych, dobrze przewietrzanych, które znajdują się na wzniesieniach – w przeciwieństwie do większości obszaru miasta, usytuowanego w kotlinie. W NS brak ścieżek przyrodniczych a istniejące urządzenia do ćwiczeń znajdują się w zanieczyszczonej kotlinie. Wspólne wydarzenia w NS i VR pokażą jak wykorzystać przywrócone tereny. Dzięki dwujęzycznej stronie www, będzie można dotrzeć z ofertą do szerszego grona odbiorców. Przeprowadzone zostaną działania promocyjne zmierzające do utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców informacji o możliwościach korzystania z szerokiego zakresu atrakcji pogranicza, w tym innych urokliwych a zapomnianych lub nieodkrytych jeszcze terenów. Projekt ma też na celu dostarczenie pomysłów na spędzanie wolnego czasu w warunkach naturalnych oraz odkrywanie miejsc mało znanych a cennych dla pogranicza. Współpraca ma wywołać zmianę w świadomości w zakresie podejścia do tej formy spędzania czasu. Ma uzmysłowić, że las i park nie są nudne, że można tam atrakcyjnie wypoczywać. Celem jest też skłonienie mieszkańców SK aby w trakcie zwyczajowych, zakupowych wizyt w PL odwiedzali atrakcje lokalne, zaś mieszkańcy PL będąc na SK nie ograniczali się jedynie do wizyt na basenach termalnych i wycieczkach wokół Tatr.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

SK

Všeobecný cieľ: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia pre obyvateľov a návštevníkov, obnovením zabudnutých miestnych prírodných a kultúrnych priestranstiev (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia MSS vo VR.

Všeobecný cieľ projektu prispieva ku konkrétnemu cieľu programu: Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi prostredníctvom:

- podpory využívania infraštruktúry naplánovanej na realizáciu v rámci projektu na oboch stranách: obyvateľmi oboch partnerov, obyvateľmi pohraničia a turistami mimo pohraničnej oblasti;

- obnovenia povedomia občanov o význame prírodného a kultúrneho dedičstva

- zvýšenia záujmu turistov o pohraničnú oblasť, čo sa spolu s ďalšími aktivitami premietne do zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov tejto oblasti, ako aj zníženia migrácie obyvateľov z tejto oblasti;

- informácie o faune a flóre prítomnej v pohraničnej oblasti a o podpore myšlienky zachovania prírodného dedičstva pohraničia a racionálneho využívania prírodného dedičstva;

- informácie o histórii oživených kútov pohraničného dedičstva s cieľom zachovať v pamäti, preniesť poznatky na budúce generácie a posilniť miestnu a regionálnu identitu;

- podpory zdravého životného štýlu trávením voľného času v čistom prostredí, bez znečistenia, vrátane poskytovania hotových neštandardných riešení pre turistov a obyvateľov pri využívaní prírodných podmienok, vrátane pohybových aktivít využívajúcich prírodné prekážky a aktivít, ktoré stimulujú tvorivosť;

- podpora pohybovej aktivity všetkých osôb, najmä starších ľudí, detí a osôb so zdravotným postihnutím

- podpora myšlienky dobrovoľníctva v oblasti udržiavania verejných priestranstiev, ktoré sú prírodným a kultúrnym dedičstvom.

PL

Cel ogólny mikroprojektu: Podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia (MSS) VR).

Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez:

- promocję wykorzystania zaplanowanej do realizacji w ramach projektu infrastruktury w obu lokalizacjach przez: mieszkańców obu terenów, mieszkańców pogranicza oraz turystów spoza terenu pogranicza;

- przywrócenie do świadomości mieszkańców i turystów obecności i znaczenia miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo;

- zwiększenie zainteresowania turystów obszarem pogranicza, co docelowo, wraz z innymi działaniami podejmowanymi na obszarze, przełoży się na wzrost zamożności mieszkańców tego terenu, jak również na zmniejszenie migracji mieszkańców z obszaru;

- informowanie o faunie i florze występującej na terenie pogranicza oraz propagowanie idei' zachowania dziedzictwa przyrodniczego pogranicza oraz racjonalnego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego;

- informowanie o historii rewitalizowanych zakątków dziedzictwa pogranicza w celu zachowania pamięci, przekazania wiedzy przyszłym pokoleniom i wzmocnienia tożsamości lokalneji regionalnej;

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego w czystym środowisku, wolnym od zanieczyszczeń, w tym przekazanie turystom i mieszkańcom gotowych - niestandardowych - rozwiązań w zakresie korzystania z walorów przyrodniczych, w tym propozycji ćwiczeń z wykorzystaniem przeszkód naturalnych oraz ćwiczeń rozbudzających  kreatywność;

- promowanie aktywności fizycznej wszystkich osób, w szczególności osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych;

- promocję idei wolontariatu w zakresie utrzymania miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo w czystości oraz w należytym stanie technicznym.

 • Obdobie realizácie:  január 2020 – jún 2021
 • Hodnota mikroprojektu partnera Vyšné Ružbachy : 61 270,65 € (100 %)
 • Percentuálny podiel:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 43 771,75 € (71,44%)
  • Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 6 127,06 € ( 10%)
  • Vlastný vklad: 11 371,84 (18,56%)
Dátum vloženia: 26. 3. 2022 11:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 5. 2022 14:45
Autor: Správce Webu

Obec

logo

harmonogram Harmonogram vývozov 2023

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 6

Rôzne odkazy

natur

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:87
TÝŽDEŇ:473
CELKOM:921354

Sviatok a výročie

Meniny má Edita, Edina

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na deň Tobiáša máme dažde radi, nielen pre osenie, aj pre vinohrady.

Pranostika na akt.deň

(v súčasnosti 27.). Na svatého Cypriána chladno býva často zrána.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:29

Slnko zapadá:18:28

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY

GDPR

 

 

  VALÍNEK s.r.o., r.s.p.