Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Interreg PL - SK

Interreg PL - SK

Názov mikroprojektu: Zabudnutý kút prírody a histórie
Nazwa mikroprojektu: Zapomniany zakatek przyrody i historii

baner

 • Číslo mikroprojektu: / Nr mikroprojektu : INT/ET/TAT/1/III/B/0215
 • Program / Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020
 • Zdroj spolufinancovania / Źródło współfinansowania: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Dátum dohody o financovaní mikroprojektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu: 10.01.2020
 • Vedúci partner / Partner wiodący:
 • Partner / Parnter:

Popis projektu (SK)

Projekt reaguje na identifikované potreby partnerských samospráv na obidvoch stranách a je reakciou na očakávania obyvateľov a turistov vo vzťahu k verejným turistickým službám a miestam trávenia voľného času. NS rovnako aj VR sú oblasti s vysokým turistickým potenciálom, ktorý nie je plne využitý v dôsledku nedostatočnej podpory. Partneri uskutočnili SWOT analýzu, z ktorej vyplynulo, že partneri majú nevyužitý kapitál –prírodné oblasti, ktoré sú cenné pre CR, nachádzajú sa v blízkosti známych turist. atrakcií a v blízkosti trasy AQUAVELO, ktorá nadväzuje na cyklotrasu EUROVELO. Oživenie týchto miest obyvateľmi a turistami je vysoko očakávané miestnymi komunitami, potvrdzujú to aj výsledky workshopov o koncepcii priestorových a krajinných riešení pre Lask Falkowskiego (NS),uskutočnené v roku 2018 Ústredným banským ústavom ako súčasť projektu POIiŚ.

Analýza vykonaná vo VR v rámci projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Európske susedstvo v roku 2012 potvrdila nutnosť úprav prírodného sochárskeho sympózia. Zvýši sa tým atraktivita prostredia. Okrem toho, výsledky analýzy turistickej dopravy v NS v roku 2019 ukázali, že najuznávanejším turistickým lákadlom mesta je skanzen a Miasteczko Galicyjskie. Plánovaná investícia susedí so skanzenom a Miasteczkom Galicyjskie, a plánuje sa priamy prechod z areálu skanzenu na prírodný chodník (plánovaná investičná oblasť). Žiadateľ (NS) chce využiť toto okolie a zabezpečiť spoločnú propagáciu oboch atrakcií.

Vzhľadom na to, že NS je jedným z najviac znečistených miest (EAŚ zaradila NS na 6 miesto z 386 skúmaných miest v Európe, čo sa týka najväčšieho znečistenia ovzdušia) cieľom projektu je povzbudiť obyvateľov, vrátane detí a seniorov, aby aktívne odpočívali v priestore zelene a čistého ovzdušia, ktoré sa nachádza na kopcoch v blízkosti mesta -na rozdiel od väčšiny mestských oblastí, ktoré sa nachádzajú v dolinách, kde sa sadá smog.

V NS neexistujú žiadne prírodné cesty a existujúce športoviska sú umiestnené v kontaminovanej doline. Spoločné aktivity v NS a VR ukážu, ako využívať obnovené oblasti. Vďaka dvojjazyčnej webovej stránke budeme môcť s ponukou osloviť väčší okruh prijímateľov. Propagačné aktivity budú zamerané na upevnenie informovanosti potenciálnych príjemcov o možnostiach využitia širokej škály atrakcií na pohraničí, vrátane oblasti očarujúcich, zabudnutých alebo neobjavených.

Cieľom projektu je tiež poskytnúť nápady na trávenie voľného času v prirodzených podmienkach a objavovanie pohraničných oblasti, ktoré sú menej známe ale vzácne. Spolupráca má vyvolať zmenu povedomia o prístupe k forme trávenia voľného času. Uvedomiť si, že v lese a parku sa nemôžeme nudiť, že si tam môžeme oddýchnuť. Cieľom je povzbudiť obyvateľov SK počas obvyklých nákupných návštev v PL k návšteve miestnych atrakcií, a opačne obyvateľov PL, ktorí prídu na návštevu na SK, aby nezameriavali iba na návštevu termálnych bazénov a výletov do Tatier.

Popis projektu (PL)

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców i turystów względem usług turystycznych i miejsc spędzania wolnego czasu. Zarówno NS jak i VR są miejscowościami o dużym potencjale turystycznym, który nie jest w pełni wykorzystany ze względu na wieloletnie niedoinwestowanie. Partnerzy dokonali analizy SWOT. Analiza wykazała, że posiadają niewykorzystany kapitał w postaci miejsc, cennych przyrodniczo i turystycznie, znajdujących się w pobliżu znanych atrakcji turystycznych i w pobliżu szlaków, w tym trasy AquaVelo łączącej się Interreg

Verzia zo dňa 25-10-2019 - kontrolné číslo 0330909461 9 / 63 z EuroVelo. Są to: ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim (NS) i Rzeźbiarskie Sympozjum - MSS (VR). Przywrócenie tych miejsc mieszkańcom i turystom jest wysoko oczekiwane przez społeczności lokalne, czego wyrazem są wyniki warsztatów dotyczących koncepcji docelowych rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych dla Lasku, prowadzonych w 2018r. przez Główny

Instytut Górnictwa w ramach projektu POIiŚ. Analiza VR w ramach projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Europske susedstvo 2012 również potwierdziła konieczność rewitalizacji MSS co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności środowiska. Dodatkowo, wyniki przeprowadzonej przez NS w 2019r. analizy ruchu turystycznego w mieście wykazały, że najbardziej rozpoznawalną atrakcją turystyczną miasta jest skansen i Miasteczko Galicyjskie. Planowana inwestycja graniczy ze skansenem i zaplanowano bezpośrednie przejście na teren ścieżki przyrodniczej. Wnioskodawca pragnie więc wykorzystać to sąsiedztwo i wprowadzić wspólną promocję obu atrakcji. Ponadto, z uwagi na fakt, że NS jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast (EAŚ uplasowała miasto na 6 miejscu, na 386 badanych w Europie, pod względem największego zanieczyszczenia) Projekt ma zachęcić mieszkańców, w tym dzieci i seniorów, do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych, dobrze przewietrzanych, które znajdują się na wzniesieniach – w przeciwieństwie do większości obszaru miasta, usytuowanego w kotlinie. W NS brak ścieżek przyrodniczych a istniejące urządzenia do ćwiczeń znajdują się w zanieczyszczonej kotlinie. Wspólne wydarzenia w NS i VR pokażą jak wykorzystać przywrócone tereny. Dzięki dwujęzycznej stronie www, będzie można dotrzeć z ofertą do szerszego grona odbiorców. Przeprowadzone zostaną działania promocyjne zmierzające do utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców informacji o możliwościach korzystania z szerokiego zakresu atrakcji pogranicza, w tym innych urokliwych a zapomnianych lub nieodkrytych jeszcze terenów. Projekt ma też na celu dostarczenie pomysłów na spędzanie wolnego czasu w warunkach naturalnych oraz odkrywanie miejsc mało znanych a cennych dla pogranicza. Współpraca ma wywołać zmianę w świadomości w zakresie podejścia do tej formy spędzania czasu. Ma uzmysłowić, że las i park nie są nudne, że można tam atrakcyjnie wypoczywać. Celem jest też skłonienie mieszkańców SK aby w trakcie zwyczajowych, zakupowych wizyt w PL odwiedzali atrakcje lokalne, zaś mieszkańcy PL będąc na SK nie ograniczali się jedynie do wizyt na basenach termalnych i wycieczkach wokół Tatr.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

SK

Všeobecný cieľ: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia pre obyvateľov a návštevníkov, obnovením zabudnutých miestnych prírodných a kultúrnych priestranstiev (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia MSS vo VR.

Všeobecný cieľ projektu prispieva ku konkrétnemu cieľu programu: Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi prostredníctvom:

- podpory využívania infraštruktúry naplánovanej na realizáciu v rámci projektu na oboch stranách: obyvateľmi oboch partnerov, obyvateľmi pohraničia a turistami mimo pohraničnej oblasti;

- obnovenia povedomia občanov o význame prírodného a kultúrneho dedičstva

- zvýšenia záujmu turistov o pohraničnú oblasť, čo sa spolu s ďalšími aktivitami premietne do zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov tejto oblasti, ako aj zníženia migrácie obyvateľov z tejto oblasti;

- informácie o faune a flóre prítomnej v pohraničnej oblasti a o podpore myšlienky zachovania prírodného dedičstva pohraničia a racionálneho využívania prírodného dedičstva;

- informácie o histórii oživených kútov pohraničného dedičstva s cieľom zachovať v pamäti, preniesť poznatky na budúce generácie a posilniť miestnu a regionálnu identitu;

- podpory zdravého životného štýlu trávením voľného času v čistom prostredí, bez znečistenia, vrátane poskytovania hotových neštandardných riešení pre turistov a obyvateľov pri využívaní prírodných podmienok, vrátane pohybových aktivít využívajúcich prírodné prekážky a aktivít, ktoré stimulujú tvorivosť;

- podpora pohybovej aktivity všetkých osôb, najmä starších ľudí, detí a osôb so zdravotným postihnutím

- podpora myšlienky dobrovoľníctva v oblasti udržiavania verejných priestranstiev, ktoré sú prírodným a kultúrnym dedičstvom.

PL

Cel ogólny mikroprojektu: Podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia (MSS) VR).

Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez:

- promocję wykorzystania zaplanowanej do realizacji w ramach projektu infrastruktury w obu lokalizacjach przez: mieszkańców obu terenów, mieszkańców pogranicza oraz turystów spoza terenu pogranicza;

- przywrócenie do świadomości mieszkańców i turystów obecności i znaczenia miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo;

- zwiększenie zainteresowania turystów obszarem pogranicza, co docelowo, wraz z innymi działaniami podejmowanymi na obszarze, przełoży się na wzrost zamożności mieszkańców tego terenu, jak również na zmniejszenie migracji mieszkańców z obszaru;

- informowanie o faunie i florze występującej na terenie pogranicza oraz propagowanie idei' zachowania dziedzictwa przyrodniczego pogranicza oraz racjonalnego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego;

- informowanie o historii rewitalizowanych zakątków dziedzictwa pogranicza w celu zachowania pamięci, przekazania wiedzy przyszłym pokoleniom i wzmocnienia tożsamości lokalneji regionalnej;

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego w czystym środowisku, wolnym od zanieczyszczeń, w tym przekazanie turystom i mieszkańcom gotowych - niestandardowych - rozwiązań w zakresie korzystania z walorów przyrodniczych, w tym propozycji ćwiczeń z wykorzystaniem przeszkód naturalnych oraz ćwiczeń rozbudzających  kreatywność;

- promowanie aktywności fizycznej wszystkich osób, w szczególności osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych;

- promocję idei wolontariatu w zakresie utrzymania miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo w czystości oraz w należytym stanie technicznym.

 • Obdobie realizácie:  január 2020 – jún 2021
 • Hodnota mikroprojektu partnera Vyšné Ružbachy : 61 270,65 € (100 %)
 • Percentuálny podiel:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja: 43 771,75 € (71,44%)
  • Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 6 127,06 € ( 10%)
  • Vlastný vklad: 11 371,84 (18,56%)
Dátum vloženia: 26. 3. 2022 11:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 5. 2022 14:45
Autor: Správce Webu

Obec

logo

logo

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

naturpack

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:170
TÝŽDEŇ:2789
CELKOM:1021772

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý jún plní sudy vínom.

Pranostika na akt.deň

Pohoda na sv. Víta do sv. Jána /24.6/ pre obilie je vyhnaná.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:29

Slnko zapadá:20:47

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY