Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam zamestnávateľa o vnútornom systéme preverovania oznámení  pre zamestnancov obce Vyšné Ružbachy

( Interná smernica obce Vyšné Ružbachy č. 2/2019)

 

V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zodpovednou osobou pre preverovanie oznámení  hlavný kontrolór obce Vyšné Ružbachy  : Ing. František Grech

 

Oznámenia možno podať písomne, ústne do záznamu a elektronickou poštou.

Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne obecného úradu na adresu:  Obec Vyšné Ružbachy , č.243 , 065 02 Vyšné Ružbachy  s označením obálky „PRE HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ „NEOTVÁRAŤ“.

 

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

 

Elektronickou poštou oznámenie možno zaslať na adresu:  kontrolor@obecvysneruzbachy.sk

 

Interná smernica č. 2/2019 Zásady podávania, preverovania a evidencie oznámení