Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Stanovy

STANOVY FK SLOVAN - SCHVÁLENÉ MINISTERSTVOM VNÚTRA

STANOVY - TJ DRUZSTEVNIK (1990-2016)

  • Názov: FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY
  • Sídlo: 065 02 Vyšné Ružbachy 243
  • Okres: Stará Ľubovňa
  • Cieľ činnosti: ROZVOJ FUTBALU V OBCI

Orgány FK:   

  1. Členská schôdza
  2. Výkonný výbor
  3. Revízna komisia

Futbalový klub (ďalej len – FK) sa bude riadiť týmito ustanoveniami, ktoré zahŕňajú sedem článkov, a to:

Článok 1 : ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 2 : ÚČEL ČINNOSTI

Článok 3 : MAJETOK A HOSPODÁRENIE

Článok 4 : ČLENSTVO V FK

Článok 5 : PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV V FK

Článok 6 : ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV V FK

Článok 7 : ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. FK združuje záujemcov o futbal žiakov, dorastencov, seniorov.

2. Farby klubu sú: modrá, biela, žltá. Farby vychádzajú z erbu obce Vyšné Ružbachy.

3. Logo klubu vychádza z erbu a vlajky obce Vyšné Ružbachy.

4. FK je samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

Článok 2.

ÚČEL ČINNOSTI

1 .Starať sa o rozvoj činnosti zriadených futbalových družstiev so zreteľom na dôstojnú reprezentáciu obce.

2. Vytvoriť podmienky pre rekreačný futbal občanov obce.

 

Článok3.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1. Zverený majetok futbalovému klubu je hnuteľný i nehnuteľný pridelený obcou Vyšné Ružbachy.

2. Zverený majetok FK chráni a zveľaďuje. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými právnymi predpismi vlastnými pravidlami.

3. Zdrojom majetku FK sú:

a) určený majetok od obce

b) dotácie z rozpočtu obce

c) dary a príspevky od jednotlivých sponzorov

d) prostriedky z nájomného o využití priestorov zvereného majetku

e) členské príspevky a poplatky

3. FK hospodári podľa schváleného rozpočtu. Finančne hospodárenie sa riadi platnými

ekonomickými i finančnými predpismi.

 

Článok 4.

ČLENSTVO V FK

Členstvo môže byť:

1. Individuálne členstvo

Individuálne členstvo majú futbalisti, funkcionári ako fyzické osoby.

Toto členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stáť každý občan SR. Môže ním byť i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami.

2. Čestné členstvo

Za čestných členov môžu byť členskou schôdzou zvolené osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj a propagáciu futbalu v obci.

 

Článok 5.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV FK

1. Práva členov sú:

a) zúčastňovať sa na členských schôdzach FK. Dávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti futbalového klubu a požadovať na nich odpoveď

b) každý člen FK má právo byť volený do výkonného výboru a revíznej komisie, pre ktorú spĺňa odborné i kvalifikačné podmienky, bezúhonnosť a vek nad 18 rokov

c) zúčastňovať sa kultúrno - spoločenských akcií usporiadaných FK

2. Povinnosti členov sú:

a) dodržiavať stanovy FK

b) podieľať sa na činnosti jednotlivých družstiev

c) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok FK

d) platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky navrhnuté výkonným výborom a schválené členskou schôdzou FK

 

Článok 6.

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV V FK

Orgánmi FK sú:

1. Členská schôdza

2. Výkonný výbor

3. Revízna komisia

1. Členská schôdza

Najvyšším orgánom FK je členská schôdza, ktorá schvaľuje stanovy, ich zmeny a dodatky. Koná sa 1 x za rok.

Prerokováva:

a) všetky základné otázky činnosti jednotlivých družstiev

b) uznáša sa o názve a symbolike ako i o zániku

c) volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznej komisie

c) prejednáva správu výkonného výboru o činnosti a čerpania rozpočtu za určené obdobie ako aj revíznej komisie. Schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúci rok.

d) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia výkonného výboru FK, ak je v rozpore s platnými

predpismi stanov FK

e) každý návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov na členskej schôdzi. Hlasovanie je právoplatné, ak je na členskej schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov

f) mimoriadna členská schôdza môže byť zvolaná, ak o to požiada viac ako 50% členov FK.

V tomto prípade sa členská schôdza zvoláva do štyroch týždňov odo dňa rozhodnutia členov o zvolaní

g) o termíne členskej schôdze sú členovia informovaní minimálne 14 dní vopred

h) členskú schôdzu riadi aktuálny predseda

i) po každej členskej schôdzi je vypracovaný dodatok, ktorý dopĺňa stanovy do najbližšej členskej schôdze

j) po každej členskej schôdzi je vypracované uznesenie

 

2. Výkonný výbor

Je riadiacim orgánom FK.

Výkonný výbor tvorí prezident (čestná funkcia), predseda, ISSF manažér, pokladník, ktorí sú volení na 4 roky a  správca areálu, tréner, kapitán, ktorí sú volení na 1 rok

Činnosť výkonného výboru zahŕňa tieto úlohy:

a) rozhoduje o všetkých otázkach pokiaľ týmito stanovami alebo inými základnými predpismi nie sú vyhradené členskej schôdzi

b) v rámci organizačného poriadku FK vypracuje detailný popis práce pre jednotlivých členov výkonného výboru

c) vytvára materiálne i finančné podmienky pre prípravu a činnosť jednotlivých družstiev

d) rozhoduje o použití finančných prostriedkov do výšky schváleného rozpočtu

e) výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Dodatky sa prijímajú väčšinou hlasov

f) pri viac ako 50% neúčasti na zasadnutiach výkonného výboru stráca člen výkonného výboru právo zasadať v tomto orgáne. Náhradníka do výkonného výboru určí predseda klubu.

g) menom klubu navonok vystupuje predseda a ISSF manažér

h) predseda výkonného výboru FK je štatutárnym orgánom (ISSF manažér je zástupca)

i) predseda FK zvoláva zasadnutia výkonného výboru minimálne 3x ročne a riadi ich rokovania

 

3. Revízna komisia

Je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje:

a) kontrolu hospodárenia a dodržiavania noriem a pravidiel FK

b) v rámci svojej činnosti je predseda revíznej komisie oprávnený požadovať od predsedu FK a výkonného výboru predloženie príslušných podkladových materiálov a nazerať do účtovných dokladov pri kontrole, za účelom zisťovania stavu a spôsobu hospodárenia FK

c) revíznu komisiu tvorí predseda a 3-ja členovia (člena môže delegovať Obecné zastupiteľstvo), ktorí sú volení na 4 roky

d) revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti prítomným členom na členskej schôdzi s prípadnými návrhmi na opatrenia

e) revízna komisia sa môže zúčastňovať rokovaní výkonného výboru

 

Článok 7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. O prípadnom zániku FK rozhodujú členovia na členskej schôdzi

2. Výkonný výbor FK oceňuje najlepších futbalistov, funkcionárov i aktívnych členov diplomom alebo vecnou odmenou

3. Funkcionárska práca je založená na dobrovoľnej činnosti bez finančného ocenenia.

4. Rušia sa stanovy TJ Družstevník Vyšné Ružbachy registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24.7.1990 (číslo spisu: VVS/1-900/90-2001)

5. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 6.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

 

Vyšné Ružbachy 6.1.2017

 

Obec

logo

logo

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

naturpack

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:204
TÝŽDEŇ:1466
CELKOM:991660

Sviatok a výročie

Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:49

Slnko zapadá:19:27

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY