Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Komunálny odpad

Miestny poplatok 

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
 2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha ( ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnené užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ak nemá zmluvne zabezpečený vývoz odpadov oprávnenou osobou.
 1. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
 2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 1. vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
 2. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
 1. V obci Vyšné Ružbachy je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Množstvový zber má dve formy:
 1. Množstvový zber nevyužiteľného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
 2. Množstvový zber využiteľného (vytriedených zložiek) komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
 1. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere nevyužiteľného KO a DSO je odvodená od objemu zbernej nádoby. Poplatok určuje obec.
 2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere využiteľného odpadu je odvodená od hmotnosti KO a DSO ( výška poplatku na jednotku hmotnosti je stanovená na základe vynaložených prostriedkov na zber a spracovanie triedených odpadov v predchádzajúcom roku ako pomer nákladom ku kilogramu vyzbieraného odpadu po odčítaní príjmov zo zisku z predaja surovín a dotácií.
 3. Sadzba poplatku je stanovená nasledovne:
 1. Základný poplatok pre fyzickú osobu prihlásenú k trvalému alebo

 prechodnému pobytu  v rodinnom dome  30,00 EUR/4 štítky

 1. Základný poplatok pre fyzickú osobu prihlásenú k trvalému alebo

prechodnému pobytu v bytovom dome  30,00 EUR

 1. Chaty, rekreačné a ubytovacie zariadenia  72,00 EUR
 2. Základný poplatok pre vlastníka nehnuteľnosti              30,00 EUR/ 4 štítky
 3. Jednorazové vývozné štítky pri dokúpení počas roka               7,50 EUR/štítok
 4. EKOS vrece   6,00 EUR/ks
 5. Fyzické osoby, ktoré používajú zdravotnícke pomôcky z ktorých sa produkuje odpad, na základe potvrdenia lekára si môže dokúpiť EKOS vrece za  2,00 EUR

 

 1. Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza pri odovzdaní DSO na mieste určenom obcou po vystavení pokladničného dokladu.
 2. Poplatok za určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok
 3. Poplatková povinnosť vzniká poplatníkovi dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt, alebo dňom oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti alebo dňom začatia užívania nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce Vyšné Ružbachy.
 4. Poplatková povinnosť zaniká dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu, alebo dňom skončenia oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti alebo dňom skončenia užívania nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce Vyšné Ružbachy.
 5. Obec vyrubí poplatok každoročne Rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet obce, resp. v hotovosti do pokladne obce, v prípade splátok sú splátky poplatku splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
 6. ) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
 1. uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
 2. údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
 3. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. (15) alebo (16), aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
 1.  Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
 2. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti a dokladov, ktorými preukáže nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Dokladmi preukazujúcimi nárok sú:

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu mimo územia obce,

- kópia úmrtného listu.

K žiadosti doloží poplatník aj potvrdenie, že nemá ku dňu podania žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti voči obci nesplnené záväzky z obchodných vzťahov a na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.

 1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

 - originál potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydaného podľa predpisov príslušnej krajiny, v ktorej sa poplatník dlhodobo zdržiava, spolu s prekladom tohto potvrdenia, pokiaľ je toto potvrdenie vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,

- potvrdenie zahraničného zamestnávateľa, alebo pracovné povolenie,

 - potvrdenie slovenského zamestnávateľa o vyslaní zamestnanca na vykonanie práce v zahraničí s uvedením obdobia, resp. počtu dní,

- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,

- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci,

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

 - potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.

Odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci, ktoré poplatník preukáže potvrdením, že nemá ku dňu podania žiadosti o odpustenie poplatku voči obci nesplnené záväzky z obchodných vzťahov a na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.

 1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť, ak poplatník preukáže oprávnenosť svojej žiadosti dokladmi:
 1. ak poplatník je vlastníkom preukazu fyzickej osoby z ŤZP so sprievodcom obec poplatok zníži o 50 %.
 2. ak sa poplatník preukáže dokladmi uvedenými v ods. 16 obec poplatok zníži o 20% ( obdrží 3 vývozné štítky).
 3. Ak poplatníkom je osoba nad 65 rokov obec poplatok zníži o 20 % .

 

Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci, ktoré poplatník preukáže potvrdením, že nemá ku dňu podania žiadosti o zníženie poplatku voči obci nesplnené záväzky z obchodných vzťahov a na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.

 1. Obec môže na základe individuálnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
 2. Poplatník si môže uplatniť oslobodenie alebo zníženie poplatku podľa ods. 16 alebo 17 písomne na základe žiadosti, ku ktorej priloží doklady preukazujúce nárok na oslobodenie alebo zníženie poplatku každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho obdobia, je potrebné žiadosť podať do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
 3. Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné odklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
 4. Jednotlivé zľavy  nie je možné kombinovať

Prílohy:

VZN 3_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Typ: PDF dokument, Velkosť: 565.57 kB

 

 

Úrad

logo

logo

logo

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

naturpack

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:192
TÝŽDEŇ:933
CELKOM:1011473

Sviatok a výročie

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:43

Slnko zapadá:20:25

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR

OBEC VYŠNÉ RUŽBACHY