Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Obec Vyšné Ružbachy v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva s účinnosťou od 1. januára 2018 a na ďalšie zdaňovacie obdobia: VZN Obce Vyšné Ružbachy č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 26

Množstvový zber

 

V obci Vyšné Ružbachy  je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

 

§ 27

Sadzby poplatku

 

           1. V obci  Vyšné Ružbachy množstvový zber má dve formy:

  a) Množstvový zber nevyužiteľného komunálneho odpadu   a drobného stavebného odpadu

     b) Množstvový zber využiteľného (vytriedených zložiek) komunálneho odpadu a drobného                stavebného odpad                                                                                                               2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere nevyužiteľného komunálneho odpadu a drobného   stavebného odpadu je  odvodená od objemu zbernej nádoby. Poplatok určuje obec.

3. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere využiteľného odpadu je odvodená od hmotnosti komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (výška poplatku na jednotku hmotnosti je

stanovená na základe vynaložených prostriedkov na zber a spracovanie triedených odpadov v predchádzajúcom roku ako pomer nákladov ku kilogramu vyzbieraného odpadu po odčítaní príjmov zo zisku z predaja surovín a dotácií. Časť  nákladov znáša obec zo svojho rozpočtu.

§ 28

Sadzby poplatku

 

                    Sadzby  poplatkov:

 a) Fyzická osoba prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu uhradí základný poplatok 10,- EUR  za osobu a rok za vývoz TKO za  110 l  smetnú nádobu

                  V základnom poplatku  10,- EUR/osobu,  dostane poplatník  4 vývozné štítky.

                  10,- EUR  za osobu a rok za vývoz  TKO  za  1100 l  kontajner /bytové domy/

                  b) Chaty  a  rekreačné objekty  

                  30,- EUR / rok  (10 EUR/lôžko )

                  c) Jednorazové vývozné štítky  -   1,50,- EUR  pri dokúpení počas roka

                  d) 0,015,- EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

 

                                                                                      § 29

Zníženie poplatku

 

  1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Vyšné Ružbachy z dôvodu zamestnania alebo štúdia.
  2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Vyšné Ružbachy, a to :            
  1. pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní  o  30 % .
  2. pri štúdiu, potvrdenie o návšteve školy mimo okresu Stará Ľubovňa o 30%.

 

  1. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
  2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
  3. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok za príslušný rok ak sa preukáže preukazom ZŤP s doprovodom o 50%.

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Ružbachy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy č. 1/2016

Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených k podnikaniu, oprávnených organizácií a orgánov Obce (ďalej len Obec) pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, starými vozidlami na území obce. Upravuje práva a povinnosti Obce, pôvodcov, držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedenia zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obce a práva a povinností právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území obce.

Prílohy:

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy