Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN v platnosti

 

VZN 1 2009 o zápise detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ

VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom Vyšné Ružbachy a prenájom majetku obce

VZN Zásady prideľovania bytov v obci Vyšné Ružbachy

VZN o predajnom a prevádzkovom čase na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2014 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2013 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2013 o udržiavaní čistoty a správe a údržbe verejnej zelene na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy č. 1/2016

VZN 1 2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZn obce Vyšné Ružbachy č. 3/2019 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 3 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018