Obsah

info chatári

Na základe stretnutia majiteľov rekreačných chát chatovej osady KUKURA v k. ú Vyšné Ružbachy zo dňa 7.4.2019 Vám zasielame nasledovné informácie:

  1. Zápisnica o obnovení používania dodávky pitnej vody
  2. Stanovenie ceny dodávky pitnej vody regulačným úradom
  3. Na základe uznesenia chatárov na zhromaždení bola dohodnutá cena platby za dodávku pitnej vody s termínom odpočtu k 30.9.2018
  • Obec Vyšné Ružbachy zriadila fond opráv a údržby na účte obce IBAN: SK16 5600 0000 0075 0571 1002 ,  vedený v Prima Banka Slovensko a.s., do ktorého budú vlastníci rekreačných chát prispievať sumou 1,50 € za každý m3 odobratej pitnej vody
  • Fakturačné obdobie bude  raz ročne s cenou 1 € za m3 odobratej pitnej vody na stanovené číslo na faktúre a 1,50 € za m3 odobratej vody do fondu opráv a údržby
  • Peňažné prostriedky vo fonde opráv a údržby budú slúžiť len na prevádzku vodovodu v chatovej osade KUKURA
  1. Návrh Zmluvy o dodávke pitnej vody  je vyvesený na stránke. Tento je potrebné stiahnuť , v dvoch vyhotoveniach  náležite vypísať s údajmi o odberateľovi, odbernom mieste s číslom vodomeru a podpísaný zaslať na adresu: Obecný úrad Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy 243 do 30.04.2019
  2. Všetky upozornenia budú zverejnené  na webovom sídle obce v Sekcii Organizácie – Chatová osada KUKURA. Informácie o nových skutočnostiach, ktoré sa týkajú diania v chatovej osade budú zasielané SMS správou

 

Potvrdenie o cene - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zápisnica v súvislosti s obnovením používania zdravotne bezpečnej pitnej vody z vodovodu v chatovej osade Kukura

Prehľad nákladov na prevádzku vodojemu v chatovej osade KUKURA za rok 2019