Menu
Obec Vyšné Ružbachy
obecVyšné Ružbachy

Interreg PL - SK

 

Názov mikroprojektu: Zabudnutý kút prírody a histórie

Nazwa mikroprojektu: Zapomniany zakatek przyrody i historii

Číslo mikroprojektu: / Nr mikroprojektu : INT/ET/TAT/1/III/B/0215

Program / Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020
Zdroj spolufinancovania / Źródło współfinansowania: Európsky fond regionálneho rozvoja
Dátum dohody o financovaní mikroprojektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu: 10.01.2020

Vedúci partner / Partner wiodący:
Miasto Nowy Sacz
Rynek 1,
33-300 Nowy Sacz
Polska
www.nowysacz.pl

Partner / Parnter:
Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243
Vyšné Ružbachy, 065 02
www.obecvysneruzbachy.sk

 

Popis projektu (SK)

Projekt reaguje na identifikované potreby partnerských samospráv na obidvoch stranách a je

reakciou na očakávania obyvateľov a turistov vo vzťahu k verejným turistickým službám a miestam

trávenia voľného času. NS rovnako aj VR sú oblasti s vysokým turistickým potenciálom, ktorý nie

je plne využitý v dôsledku nedostatočnej podpory. Partneri uskutočnili SWOT analýzu, z ktorej

vyplynulo, že partneri majú nevyužitý kapitál –prírodné oblasti, ktoré sú cenné pre CR, nachádzajú

sa v blízkosti známych turist. atrakcií a v blízkosti trasy AQUAVELO, ktorá nadväzuje na

cyklotrasu EUROVELO. Oživenie týchto miest obyvateľmi a turistami je vysoko očakávané

miestnymi komunitami, potvrdzujú to aj výsledky workshopov o koncepcii priestorových

a krajinných riešení pre Lask Falkowskiego (NS),uskutočnené v roku 2018 Ústredným banským

ústavom ako súčasť projektu POIiŚ.

Analýza vykonaná vo VR v rámci projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Európske susedstvo v roku 2012

potvrdila nutnosť úprav prírodného sochárskeho sympózia. Zvýši sa tým atraktivita prostredia.

Okrem toho, výsledky analýzy turistickej dopravy v NS v roku 2019 ukázali, že najuznávanejším

turistickým lákadlom mesta je skanzen a Miasteczko Galicyjskie. Plánovaná investícia susedí so

skanzenom a Miasteczkom Galicyjskie, a plánuje sa priamy prechod z areálu skanzenu na prírodný

chodník (plánovaná investičná oblasť). Žiadateľ (NS) chce využiť toto okolie a zabezpečiť spoločnú

propagáciu oboch atrakcií.

Vzhľadom na to, že NS je jedným z najviac znečistených miest (EAŚ zaradila NS na 6 miesto z 386

skúmaných miest v Európe, čo sa týka najväčšieho znečistenia ovzdušia) cieľom projektu je

povzbudiť obyvateľov, vrátane detí a seniorov, aby aktívne odpočívali v priestore zelene a čistého

ovzdušia, ktoré sa nachádza na kopcoch v blízkosti mesta -na rozdiel od väčšiny mestských oblastí,

ktoré sa nachádzajú v dolinách, kde sa sadá smog.

V NS neexistujú žiadne prírodné cesty a existujúce športoviska sú umiestnené v kontaminovanej

doline. Spoločné aktivity v NS a VR ukážu, ako využívať obnovené oblasti. Vďaka dvojjazyčnej

webovej stránke budeme môcť s ponukou osloviť väčší okruh prijímateľov. Propagačné aktivity

budú zamerané na upevnenie informovanosti potenciálnych príjemcov o možnostiach využitia

širokej škály atrakcií na pohraničí, vrátane oblasti očarujúcich, zabudnutých alebo neobjavených .

Cieľom projektu je tiež poskytnúť nápady na trávenie voľného času v prirodzených podmienkach

a objavovanie pohraničných oblasti, ktoré sú menej známe ale vzácne. Spolupráca má vyvolať

zmenu povedomia o prístupe k forme trávenia voľného času. Uvedomiť si, že v lese a parku sa

nemôžeme nudiť, že si tam môžeme oddýchnuť. Cieľom je povzbudiť obyvateľov SK počas

obvyklých nákupných návštev v PL k návšteve miestnych atrakcií, a opačne obyvateľov PL, ktorí

prídu na návštevu na SK, aby nezameriavali iba na návštevu termálnych bazénov a výletov do

Tatier

 

Popis projektu (PL)

PL

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców i turystów względem

usług turystycznych i miejsc spędzania wolnego czasu. Zarówno NS jak i VR są miejscowościami

o dużym potencjale turystycznym, który nie jest w pełni wykorzystany ze względu na wieloletnie

niedoinwestowanie. Partnerzy dokonali analizy SWOT. Analiza wykazała, że posiadają

niewykorzystany kapitał w postaci miejsc, cennych przyrodniczo i turystycznie, znajdujących się

w pobliżu znanych atrakcji turystycznych i w pobliżu szlaków, w tym trasy AquaVelo łączącej się

Interreg

Verzia zo dňa 25-10-2019 - kontrolné číslo 0330909461 9 / 63

z EuroVelo. Są to: ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim (NS) i Rzeźbiarskie Sympozjum -

MSS (VR). Przywrócenie tych miejsc mieszkańcom i turystom jest wysoko oczekiwane przez

społeczności lokalne, czego wyrazem są wyniki warsztatów dotyczących koncepcji docelowych

rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych dla Lasku, prowadzonych w 2018r. przez Główny

Instytut Górnictwa w ramach projektu POIiŚ. Analiza VR w ramach projektu Rytro - Vyšné

Ružbachy Europske susedstvo 2012 również potwierdziła konieczność rewitalizacji MSS co

przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności środowiska. Dodatkowo, wyniki przeprowadzonej przez

NS w 2019r. analizy ruchu turystycznego w mieście wykazały, że najbardziej rozpoznawalną

atrakcją turystyczną miasta jest skansen i Miasteczko Galicyjskie. Planowana inwestycja graniczy

ze skansenem i zaplanowano bezpośrednie przejście na teren ścieżki przyrodniczej.

Wnioskodawca pragnie więc wykorzystać to sąsiedztwo i wprowadzić wspólną promocję obu

atrakcji. Ponadto, z uwagi na fakt, że NS jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast (EAŚ

uplasowała miasto na 6 miejscu, na 386 badanych w Europie, pod względem największego

zanieczyszczenia) Projekt ma zachęcić mieszkańców, w tym dzieci i seniorów, do aktywnego

wypoczynku na terenach zielonych, dobrze przewietrzanych, które znajdują się na wzniesieniach

– w przeciwieństwie do większości obszaru miasta, usytuowanego w kotlinie. W NS brak ścieżek

przyrodniczych a istniejące urządzenia do ćwiczeń znajdują się w zanieczyszczonej kotlinie.

Wspólne wydarzenia w NS i VR pokażą jak wykorzystać przywrócone tereny. Dzięki dwujęzycznej

stronie www, będzie można dotrzeć z ofertą do szerszego grona odbiorców. Przeprowadzone

zostaną działania promocyjne zmierzające do utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców

informacji o możliwościach korzystania z szerokiego zakresu atrakcji pogranicza, w tym innych

urokliwych a zapomnianych lub nieodkrytych jeszcze terenów. Projekt ma też na celu dostarczenie

pomysłów na spędzanie wolnego czasu w warunkach naturalnych oraz odkrywanie miejsc mało

znanych a cennych dla pogranicza. Współpraca ma wywołać zmianę w świadomości w zakresie

podejścia do tej formy spędzania czasu. Ma uzmysłowić, że las i park nie są nudne, że można tam

atrakcyjnie wypoczywać. Celem jest też skłonienie mieszkańców SK aby w trakcie zwyczajowych,

zakupowych wizyt w PL odwiedzali atrakcje lokalne, zaś mieszkańcy PL będąc na SK nie

ograniczali się jedynie do wizyt na basenach termalnych i wycieczkach wokół Tatr.

 

Hlavný cieľ mikroprojektu:

SK

Všeobecný cieľ: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského

pohraničia pre obyvateľov a návštevníkov, obnovením zabudnutých miestnych prírodných

a kultúrnych priestranstiev (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia

MSS vo VR.

Všeobecný cieľ projektu prispieva ku konkrétnemu cieľu programu: Zvýšenie úrovne trvalo

udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

prostredníctvom:

- podpory využívania infraštruktúry naplánovanej na realizáciu v rámci projektu na oboch

stranách: obyvateľmi oboch partnerov, obyvateľmi pohraničia a turistami mimo pohraničnej

oblasti;

- obnovenia povedomia občanov o význame prírodného a kultúrneho dedičstva

- zvýšenia záujmu turistov o pohraničnú oblasť, čo sa spolu s ďalšími aktivitami premietne do

zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov tejto oblasti, ako aj zníženia migrácie obyvateľov z tejto

oblasti;

- informácie o faune a flóre prítomnej v pohraničnej oblasti a o podpore myšlienky zachovania

prírodného dedičstva pohraničia a racionálneho využívania prírodného dedičstva;

- informácie o histórii oživených kútov pohraničného dedičstva s cieľom zachovať v pamäti,

preniesť poznatky na budúce generácie a posilniť miestnu a regionálnu identitu;

- podpory zdravého životného štýlu trávením voľného času v čistom prostredí, bez znečistenia,

vrátane poskytovania hotových neštandardných riešení pre turistov a obyvateľov pri využívaní

prírodných podmienok, vrátane pohybových aktivít využívajúcich prírodné prekážky a aktivít,

ktoré stimulujú tvorivosť;

- podpora pohybovej aktivity všetkých osôb, najmä starších ľudí, detí a osôb so zdravotným

postihnutím

- podpora myšlienky dobrovoľníctva v oblasti udržiavania verejných priestranstiev, ktoré sú

prírodným a kultúrnym dedičstvom.

 

PL

Cel ogólny mikroprojektu: Podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom

zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza (Lasku Falkowskiego NS

i Medzinárodného sochárskeho sympózia (MSS) VR).

Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu: Zwiększenie

poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez

odwiedzających i mieszkańców poprzez:

- promocję wykorzystania zaplanowanej do realizacji w ramach projektu infrastruktury w obu

lokalizacjach przez: mieszkańców obu terenów, mieszkańców pogranicza oraz turystów spoza

terenu pogranicza;

- przywrócenie do świadomości mieszkańców i turystów obecności i znaczenia miejsc cennych

przyrodniczo i kulturowo;

- zwiększenie zainteresowania turystów obszarem pogranicza, co docelowo, wraz z innymi

działaniami podejmowanymi na obszarze, przełoży się na wzrost zamożności mieszkańców tego

terenu, jak również na zmniejszenie migracji mieszkańców z obszaru;

- informowanie o faunie i florze występującej na terenie pogranicza oraz propagowanie idei

zachowania dziedzictwa przyrodniczego pogranicza oraz racjonalnego wykorzystania dziedzictwa

przyrodniczego;

- informowanie o historii rewitalizowanych zakątków dziedzictwa pogranicza w celu zachowania

pamięci, przekazania wiedzy przyszłym pokoleniom i wzmocnienia tożsamości lokalnej

i regionalnej;

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego w czystym środowisku,

wolnym od zanieczyszczeń, w tym przekazanie turystom i mieszkańcom gotowych -

niestandardowych - rozwiązań w zakresie korzystania z walorów przyrodniczych, w tym

propozycji ćwiczeń z wykorzystaniem przeszkód naturalnych oraz ćwiczeń rozbudzających

kreatywność;

- promowanie aktywności fizycznej wszystkich osób, w szczególności osób starszych, dzieci

i niepełnosprawnych;

- promocję idei wolontariatu w zakresie utrzymania miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo

w czystości oraz w należytym stanie technicznym.

 

Obdobie realizácie:    január 2020 – jún 2021

 

Hodnota mikroprojektu partnera Vyšné Ružbachy :    61 270,65 € (100 %)

 

Percentuálny podiel:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 43 771,75 € (71,44%)

Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 6 127,06 € ( 10%)

Vlastný vklad: 11 371,84 (18,56%)

 

 

 

 

Mobilná aplikácia

logo1

harmonogram Harmonogram vývozov 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
2
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Rôzne odkazy

natur

Aquavelo

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 1085
CELKOM: 748936

Sviatok a výročie

Meniny má Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu.

Pranostika na akt.deň

Ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:22

Slnko zapadá:20:04

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

kamenarstvo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

banner

google play

app store

Ochrana osobných údajov

GDPR