Navigácia

Obsah

VZN v platnosti

VZN č. 1 /2021 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšné Ružbachy (488.46 kB)

VZN č. 2 /2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy (1.36 MB)

VZN č. 3 /2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a CVČ a určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol. zariad. (486.14 kB)

VZN č. 5/2020 o stanovení ochranného pásma pohrebiska v obci Vyšné Ružbachy

VZN č. 4/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 3/2020 o podmienkach držania psov na území obce Vyšné Ružbachy

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom

VZN č. 1/2020 o kronike obce Vyšné Ružbachy

VZN 1 2009 o zápise detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ

VZN Zásady prideľovania bytov v obci Vyšné Ružbachy

VZN o predajnom a prevádzkovom čase na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2014 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2013 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2013 o udržiavaní čistoty a správe a údržbe verejnej zelene na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy č. 1/2016 - zrušené 

VZN 1 2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia - zrušené 

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZn obce Vyšné Ružbachy č. 3/2019 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

VZN 3 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.01.2018