Navigácia

Obsah

Daň za ubytovanie

 

V zmysle VZN obce Vyšné Ružbachy č. 4/2019 ktoré bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva je daň z ubytovania 0,50 € na osobu a noc.

 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí, zmenách a skončení prevádzkovania tohto zariadenia. V rámci oznamovacej povinnosti je povinné uviesť:

  • zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia
  • údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje
  • o vybratej dani vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v „knihe ubytovaných“

 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane

Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať mená a priezviská ubytovaných s adresami ich trval. pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania. Danú evidenciu je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly.

 

Spôsob a lehota odvodu dane

Správcovi dane vždy štvrťročne do 10-teho dňa nasledujúceho štvrťroka predložiť písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie za území obce samostatne.

Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná od vyrubenia do 15 dní buď bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ od správcu dane.

Tlačivá:

Tlačivo k dani za ubytovanie platné od 1.1.2020

Tlačivo - Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia