Navigácia

Obsah

Komisie OZ

 

Zástupca starostu obce:          Peter Šutor

 

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Milan Urbanec

 

Obecná rada:     Peter Šutor, Ľudovít Fabis, Milan Urbanec

 

Schválené nasledovné komisie a ich členovia:

 

a/ Komisia financií a správy obecného majetku

    Predseda:  Milan Urbanec

    Členovia:  Ing. Patrik Grech, Ing. Veronika Harendarčíková, Ing. Mária Fečíková,

                      Anna Krutková

 

b/ Komisia výstavby a verejného poriadku

    Predseda:  Ján Gončár

    Členovia:  Vladimír Krupa, Stanislav Kovaľ

 

c/ Komisia športu a turistiky

    Predseda:  Peter Šutor

    Členovia:   Ing. Maroš Fabis,  Mgr. Michal Zima

 

d/ Komisia kultúry, školstva a cestovného ruchu

    Predseda:  Ing. Patrik Grech

    Členovia:  Mgr. Mária Šlachtovská, Mgr. Marianna Dudžíková

 

e/ Komisia na ochranu životného prostredia a ochranu proti živelným pohromám

    Predseda:  Matúš Hanečák

    Členovia:  Ľudovít Fabis, Pavol Sčensný

 

f/ Komisia pre vybavovanie sťažností a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

    verejných funkcionárov

    Predseda:  Jozef Holuj

    Členovia:  Jozef Guľaši, Ing. Jana Mindeková