Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN v platnosti

 

VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom Vyšné Ružbachy a prenájom majetku obce

VZN Zásady prideľovania bytov v obci Vyšné Ružbachy

VZN o predajnom a prevádzkovom čase na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2014 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyšné Ružbachy

Dodatok č. 2 k VZN obce Vyšné Ružbachy č. 2/2013 ktorým sa určujú podrobnosti financovania školských zariadení, CVČ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 3/2013 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácii z rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1-2013 o udržiavaní čistoty a správve a údržbe verejnej zelene na území obce Vyšné Ružbachy

VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dtobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 VZN obce Vyšné Ružbachy č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Vyšné Ružbachy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Ružbachy č. 1/2016