Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Aktualizácia: 28.2.2017

ČLENSKÉ SCHÔDZE

 

FK SLOVAN Vyšné Ružbachy

 

Z á p i s n i c a

 

Z členskej schôdze konanej dňa  06.01.2017  v Kine Mier  vo Vyšných Ružbachoch

______________________________________________________________________

 

     Prítomní:   podľa prezenčnej listiny ( tvorí prílohu zápisnice)

 

     Program:      

            1. Úvod

            2. Stanovy – predstavenie návrhu

3. Diskusia

4. Udelenie čestných členstiev

5. Aktualizácia – odsúhlasenie stanov a dodatkov členmi

6. Voľby členov

7. Záver

                              

         Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda TJ Družstevník Peter Šutor , ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom schôdze.

        Za overovateľov zápisnice boli   určení Jozef Romaňák  a Martin Leščinský  , za zapisovateľa  bol určený Maroš Fabis.

 

K bodu 1:

Starosta obce Mgr. Ján Dudjak privítal členov a následne Peter Šutor zhodnotil celú sezónu 2015/2016 a jesennú časť sezóny 2016/2017. Starosta predstavil zrušenie TJ Družstevník a vytvorenie nového klubu pod názvom FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY. Peter Šutor predstavil plnenie starého rozpočtu za rok 2016 a následne Maroš Fabis predstavil rozpočet na rok 2017. (Rozpočet na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice.)

 

K bodu 2:

Maroš Fabis predstavil  návrh nových stanov a dodatkov,  ktoré boli vypracované v spolupráci so starostom obce Mgr. Jánom Dudjakom a predsedom TJ Petrom Šutorom.

Starosta obce predstavil možnosť sponzorskej spolupráce Kúpeľov Vyšné Ružbachy a.s.  s FK  Vyšné Ružbachy.

 

K bodu 3:

Pre nový klub FK SLOVAN bolo členmi vybraté nové logo klubu (k dispozícii boli 2 návrhy). Počas diskusie k navrhovaným stanovám a dodatkom   neboli  členmi  pripomienkované závažné nedostatky. Diskusia sa viedla hlavne ohľadom výšky členského príspevku, ktorý bol schválený hlasovaním (16 členov hlasovalo za, 4 členovia boli proti a 1 člen sa zdržal) vo výške 20,- € pre dospelých, 10,- € pre študentov od 15 – 26 rokov a 0,- € pre dôchodcov a ZŤP a 0,- € pre čestných členov. Čestní členovia musia mať minimálne  60rokov. Čestné členstvo je doživotne a udeľuje sa za rozvoj a propagáciu  futbalu v našej obci v minulosti.

 

K bodu 4:

Čestné členstvo bolo udelené a odovzdané Milanovi Šľachtovskému. Čestné členstvo bude udelené v priebehu roka ďalším...

 

K bodu 5:

Stanovy a dodatky boli finálne odsúhlasené členmi. (Stanovy a dodatky tvoria prílohu zápisnice)

 

K bodu 6:

Do výkonného výboru FK SLOVAN boli zvolení:

Prezident                            Ján Dudjak (vždy aktuálny starosta obce s jeho súhlasom).

Predseda  FK                      Peter Šutor (štatutárny orgán)

ISSF manažér                     Maroš Fabis (zástupca štatutárneho orgánu)

Pokladník                            Matúš Hanečák

Správcu areálu                    Dušan Sčensný

Trénera „A“ mužstva            Ľuboslav Mačok

Spôsob voľby kapitána urči tréner pred jarnou časťou sezóny

 

Do revíznej komisie FK SLOVAN boli zvolení:

Predseda                            Martin Martinek

Člen                                   Martin Leščinský

Člen                                   Michal Zima

Člen                                   Dávid Sonoga

 

K bodu 7:

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky alebo návrhy schôdza bola ukončená novozvoleným predsedom FK Petrom Šutorom.

 

Vo Vyšných Ružbachoch 6.1.2017

 

Peter Šutor

Predseda FK SLOVAN Vyšné Ružbachy

 

Jozef Romaňák

Overovateľ zápisnice

 

Martin Leščinský

Overovateľ zápisnice